fbpx

Általános Szerződési Feltételek

A megrendeléssel elfogadod az alábbiakban foglaltakat

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a
Boskovits Richárd egyéni vállalkozó (székhely: 4142 Zsáka, Béke utca 5.; nyilvántartási szám: 52476503; Statisztikai számjel: 68946555-631123109; Adószám: 68946555-1-29), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

valamint a vele Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) kötő Megrendelőre (a továbbiakban: Megrendelő). A jelen ÁSZF a Vállalkozási Szerződéssel együtt határozza meg a megbízás teljesítése során Megrendelő és Szolgáltató (együtt a továbbiakban: Szerződő felek, vagy bármelyikük külön-külön nem nevesítve a továbbiakban: Szerződő fél) jogait és kötelezettségeit.

A Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben határozzák meg a Vállalkozási Szerződés jelen ÁSZF-hez képest egyedi feltételeit így különösen a Szolgáltató által ellátandó feladatokat, a szerződésszerű teljesítés esetén a Szolgáltatót megillető díjazás mértékét, esedékességét, a feladatok teljesítésének ütemezését, határidejét. A jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók mindazokban a kérdésekben, amelyekről a Vállalkozási Szerződés részletesen nem rendelkezik. A Vállalkozási Szerződésnek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, és azzal együttesen alkotja Szerződő felek között létrejött szerződést.

1. Az ÁSZF IDŐBELI hatálya

1.1./ A jelen ÁSZF 2019. január 7. napján került közzétételre a Szolgáltató URL-én vagyis a www.masterhosting.hu alatt (a továbbiakban: URL).

1.2./ Az ÁSZF – az alábbi kivételektől eltekintve – az URL-en történő közzététellel lép hatályba. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a közzététel napján, vagy azt követően megkötött Vállalkozási Szerződésekre.

1.3./ A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a módosítást pedig köteles URL-jén közzétenni. A Megrendelő, akire az ÁSZF hatálya kiterjed, a módosult ÁSZF-ről való alábbiak szerinti értesítést követően a Módosult ÁSZF-el kapcsolatban a Szolgáltató felé észrevételeket tehet. Amennyiben a Szerződő felek között a fenti észrevételek alapján a módosult ÁSZF kapcsán nem jön létre akár a Vállalkozási Szerződés módosításával megállapodás, a Megrendelő jogosult az ÁSZF 7.4./ pontjának szabályai szerint a Vállalkozási Szerződést felmondani.

Az ÁSZF módosítása a módosítást URL-en történő közzétételét követő 30. napon lép hatálya, feltéve, hogy a Szolgáltató a Megrendelőt az ÁSZF módosításáról, a Megrendelőnek a Vállalkozási Szerződésben rögzített elektronikus értesítési címére (e-mail cím) történő üzenet megküldésével értesített. Az értesítés esetleges elmaradása vagy késedelmes teljesítése esetén a módosult ÁSZF a Megrendelő tudomásszerzését követő 30. napon lép hatályba. A módosult ÁSZF hatálybalépésével egyidejűleg a korábban alkalmazott általános szerződési feltételek hatályukat vesztik.

2. AZ ÁSZF ÉS A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2.1./ Amennyiben a Szerződő felek a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérnek, az eltérő feltételeket a Vállalkozási Szerződésben határozzák meg. Amennyiben a Vállalkozási Szerződésben foglaltak eltérnek a jelen ÁSZF-től, a Vállalkozási Szerződésben foglaltak tekintendők irányadónak. A fenti rendelkezést kell megfelelően alkalmazni arra az esetre is, ha a Vállalkozási Szerződés megkötését követően módosult ÁSZF rendelkezései térnek el a Vállalkozási Szerződésben foglaltaktól. A fenti esetben az utóbb hatályba lépő módosult ÁSZF a Szerződő felek között korábban létrejött Vállalkozási Szerződést nem módosítja.

2.2./ Az ÁSZF alapján a Szerződő feleket szerződés létrehozására irányuló kötelezettség nem terheli, figyelemmel arra, hogy a Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben határozzák meg a szerződés tárgyát képező megbízást, a Szolgáltatót megillető díjazás mértékét, esedékességét, a feladatok teljesítésének ütemezését, határidejét.

3. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1./ A Megrendelő és a Szolgáltató között a Vállalkozási Szerződés annak írásba foglalásával jön létre.

4. A Vállalkozási SZERZŐDÉS TÁRGYA

4.1./ Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF használatával megkötésre kerülő Vállalkozási Szerződés célja az, hogy Szolgáltató Megrendelő részére a Vállalkozási Szerződésben rögzítettek szerint:
– Tárhely szolgáltatást nyújtása;
– CMS rendszer telepítése, kezelése, konfigurálása és adatfeltöltése magyar vagy más nyelven;
– Webshop feltöltés egyedi megrendelés alapján (40 termék / nap).

4.2./ Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás szakszerű és megfelelő színvonalú ellátásához szükséges szakértelemmel és felkészültséggel, továbbá a szükséges személyi és tárgyi eszközökkel rendelkezik.

4.3./ A Szolgáltató a megrendelt tárhely szolgáltatást a Vállalkozási Szerződés megkötésétől számított 1 (egy) munkanapon belül köteles biztosítani a Megrendelő részére;

A szerverátlagot meghaladó terhelésre vonatkozó adatokat a Megrendelő jogosult megkérni a Szolgáltatótól annak igazolása érdekében, hogy honlapját az adott szerveren keresztül korlátozás nélkül használja.

A Szolgáltató által nyújtott szerverszolgáltatások korlátlan forgalmat biztosítanak.

A Megrendelő a Szolgáltatón keresztül jogosult domain regisztrációt igénybe venni. A Megrendelő a doamin regisztráció megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu), .org esetén ICANN (www.icann.org stb.)

A Megrendelő a domain igénylésével, delegálásával, és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó nyilvántartó, harmadik fél felé valós adatokat közöl. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott téves vagy hamis adatokból kifolyólag a Megrendelő domain címe zárolásra vagy törlésre kerül.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a domain regisztráció lehető leggyorsabb befejezéséért de nem tartozik felelősséggel a domain regisztrálásnak a harmadik fél részéről felmerülő elhúzódásáért, vagy elmaradásáért.

Amennyiben a Megrendelő a .hu domain regisztrálásához nem biztosítja a harmadik fél által megkövetelt hiteles dokumentumokat a harmadik fél által megszabott határidőn belül, azzal a Szolgáltató részére megbízást ad a domainnek a Szolgáltató nevére történő regisztrálás a gyorsabb bejegyzés érdekében. Erre tekintettel a Szolgáltató kötelezi magát a Megrendelő kérése alapján a domain névről történő lemondó nyilatkozatot megtenni, azt a harmadik fél és a Megrendelő részére megküldeni. Amennyiben időközben a Megrendelő hivatalos domain igénylőlapot nyújt be a harmadik fél részére, a Szolgáltató a domain bejegyzési kérelmet visszavonja és az a Megrendelő saját nevében ismételten benyújtásra kerül.

A Megrendelő jogosult megrendelést adni a Szolgáltató részére a domain bejegyzésre amennyiben a Megrendelő a fizetési és hiteles dokumentum benyújtási kötelezettségének eleget tett de azt követően 2 (kettő) munkanapon belül a domain bejegyzésére nem került sor vagy nem kezdődött meg.

A Szolgáltató által közvetített ingyenes domain regisztráció egy naptári évre vonatkozik.

A Megrendelő:
– Nem használhatja a szerver rendszer forrásainak több, mint 20% -át 90 másodpercnél tovább tekintettel arra, hogy azok szerver oldali működésképtelenséget okozhatnak. Ennek részét képezik a CGI szkriptek, FTP, PHP, HTTP stb.;
– Nem futtathat interaktív real-time chatalkalmazást, amely szerveroldali erőforrásokat használ. A Megrendelő távoli erőforrást használó programok teljes körűen használatára jogosult;
– Nem futtathat IRCD vagy daemions típusú alkalmazásokat;
– Nem futtathat IRC-vel azonos működéssel rendelkező programot;
– Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst;
– Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben;
– Nem futtathat játék szervereket. (pl counter stritke);
– Nem futtathat cron-okat fél óránál nagyobb gyakorisággal;
– PHP include -okra cask akként hivatkozhat, hogy: “include.php” és nem “http://domainnev.hu/include.php”)

A Szolgáltató vállalja, hogy a szerver a tárgyhónap 99,5%-ban elérhető a Megrendelő részére. Amennyiben a szerver a tárgyhónap több, mint 0,5 % -nál többet nem volt elérhető, a Szolgáltató az adott hónapra vonatkozóan, nem jogosult a Vállalkozási Szerződésben foglalt Vállalkozási díjra. Amennyiben a Megrendelő előre teljesített a Vállalkozó részére a Vállalkozási díjat a Vállalkozó a szolgáltatást további 1 hónapon keresztül ingyenesen köteles biztosítani a megrendelő részére. A fenti jogosultság érvényesítésére a Megrendelő a Szolgáltató által honlapján megadott e-mail elérhetőségre, a tárgyhónapot követően 15 napon belül jogosult kérelmet előterjeszteni.

A Szolgáltató menetesül a szolgáltatás nyújtási kötelezettsége alól a Megrendelő részére előzetesen 3 nappal, írásban bejelentett karbantartások idejére illetve arra az időszakra amikor a Szolgáltató a részére harmadik fél által nyújtott szolgáltatás hibájából vagy hiányosságából eredően nem tud teljesíteni. A Szolgáltató a tárgyévben legfeljebb 72 óra időtartamra végez karbantartást – illetve karbantartási leállást –.

A CMS rendszer telepítése, kezelése, konfigurálása és adatfeltöltés során a Szolgáltató nem köteles:
– Egynél több domain regisztrációra vagy átregisztrációra;
– Jogi dokumentációk elkészítésére (ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató, egyéb dokumentumok);
– SEO marketing vagy SM marketing tevékenységre
– Bármely programozási tevékenység ellátására vagy egyedi kódolásu oldal telepítése, kezelése, konfigurálása;

A Szolgáltató annak érdekben, hogy a megfelelő szakmai színvonalú szolgáltatást tudja nyújtani a Megrendelő részére, csak saját szerverén keresztül jogosult és köteles a megrendelt szolgáltatást teljesíteni így a CMS rendszer telepítésének, kezelésének, konfigurálásának alapfeltétele a Megrendelőnek a Szolgáltatón keresztül történő domain regisztrációja.

4.4./ A Megrendelő semmilyen nyilvános vagy harmadik személy részére történő megnyilvánulása sem csorbíthatja a Szolgáltató jó hírnevét.

4.5./ A Megrendelő nem jogosult a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás harmadik személy részére történő továbbértékesítésére.

4.6./ A Szolgáltató az általános jellegű ügyfélszolgálati kérdéseket 24 órán belül, a technikai illetve rendszergazdai tevékenységre vonatkozó kérdéseket 48 órán belül köteles megválaszolni.

4.7./ A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételek biztosítani.

A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a Vállalkozási Szerződésben megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez – tárhely oldali támogatást -.

A Megrendelő köteles a Szolgáltató által kezelt adataiban történő változásokat 15 napon belül bejelenteni a Szolgáltató részére.

5. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltató a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, azonban ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató köteles a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk a Megrendelőt terhelik. Szolgáltató Megrendelő utasítása szerint nem láthatja el feladatát, ha az jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez, avagy az élet- és/vagy vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezet. Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen módon használja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást a szakszerűtlen használatból eredően magának vagy más személynek okozott károkért a Megrendelő felel.

5.2./ Szerződő felek minden olyan körülményről, amely a megrendelés ellátását veszélyezteti vagy gátolja haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást.

5.3./ Abban az esetben ha Megrendelő a Szolgáltató tevékenységének kapcsán kifogással kíván élni, úgy azt, a kifogásra okot adó körülményről való tudomásszerzést követően írásban jogosult megtenni.

5.4./ Megrendelő köteles átadni a munka elvégzéséhez nélkülözhetetlen információkat, hozzáféréseket Szolgáltató részére.

5.5./ Szolgáltató harmadik személy közreműködésének igénybevételére korlátlanul jogosult, Szolgáltató az igénybe vett harmadik személyért úgy felel, mintha a megbízást maga látta volna el.

6. VÁLLALKOZÁSI DÍJ

6.1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF 1.1./ pontjában körülírt feladatok ellátásáért Megrendelő a Vállalkozási Szerződésben foglalt Vállalkozási díjakat (a továbbiakban: Vállalkozási díj) köteles megfizetni. A Vállalkozási díjak összegére irányadó, de nem kötelező árlista (Árlista), a jelen ÁSZF 1. számú melléklete.

Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni a Vállalkozási Szerződésből fakadó feladatok ellátása során felmerült, előre egyeztetett, igazolt költségeit. Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő számára előzetesen, írásban jelzi, hogy az általa igényelt tevékenység nem képezi a Vállalkozási Szerződés részét és arra a Szolgáltató ennek ellenére igényt tart, a Szolgáltató jogosult az elvégzett tevékenységért a Vállalkozási Szerződésben meghatározott Vállalkozási díjat érvényesíteni a Megrendelő felé.

6.2./ A Szolgáltató a Vállalkozási Szerződés alapján meghatározott tárgyidőszakra vonatkozóan nyújtott szolgáltatásról a tárgyidőszak kezdetének első naptári napján jogosult számlát kibocsátani, 1 munkanap fizetési határidővel. A Vállalkozási Szerződés Megrendelő által a Szolgáltató részére történő megküldésének napja a tárgyidőszak első napjának tekintendő.

Szolgáltató a Vállalkozási Szerződés alapján a konkrét összegben illetve a tárgyidőszakban történt használat mértéke vagy egyéb mérőszám (pl.: darab, munkaóra) alapján meghatározott Vállalkozási díjról a teljesítés átvételét illetve a tárgyidőszak lezárultát követően jogosult számlát kibocsátani, 8 nap fizetési határidővel

6.3./ A tárhelyszolgáltatás igénybevétele esetében amennyiben a Vállalkozási Szerződés megkötése alapján a Szolgáltató által kibocsátott számla átvételét követően 1 munkanapon belül a Megrendelő nem fizeti meg a Szolgáltató részére a Vállalkozási díj előlegét – a Vállalkozási Szerződésben foglaltak szerint – (a továbbiakban Vállalkozási díjelőleg), a Szolgáltató automatikus elektronikus rendszere törli a megrendelést és erről e-mail üzenet útján értesíti a Megrendelőt.

A Vállalkozási díjelőleg fizetési kötelezettségről a Szolgáltató a Vállalkozási Szerződésben tájékoztatja a Megrendelőt.

6.4/ Amennyiben Megrendelő a Vállalkozási díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés napjától a késedelem idejére a mindenkori jegybanki alapkamat 7%-al növelt összegével megegyező késedelmi kamatot köteles a Szolgáltató részére megfizetni.

6.5./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha Megrendelő 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelembe esik a Vállalkozási díj megfizetésével, úgy Szolgáltató jogosult a Vállalkozási Szerződést felmondani. Az ebből fakadó esetleges károkért Megrendelő felel.

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató írásbeli felszólítására sem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató jogosult a CMS szolgáltatás korlátozására illetve a 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelem esetében a CMS szolgáltatás megtagadására. A már teljesített szolgáltatások Vállalkozási díjának visszatérítésére a Megrendelő nem tarthat igényt.

A CMS szolgáltatás korlátozása illetve megtagadása esetében a szolgáltatás visszaállításáért a Szolgáltató 10.170,- Ft azaz Tízezer-egyszázhetven forint díjat jogosult felszámítani.

6.6./ Szolgáltató jogosult a Megrendelő késedelmes teljesítéséből fakadó igazolt károkat és költségeket (ügyvédi munkadíj, fizetési meghagyásnál felmerülő díj, illeték, végrehajtási eljárás költségei, stb.) érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

7. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE

7.1./ A Vállalkozási Szerződés a Szerződő felek között a megrendelés teljesítésével megszűnik. A tárhelyszolgáltatás nyújtására kötött Vállalkozási Szerződés az abban meghatározott határnapig áll fenn. Amennyiben a határnapot megelőzően legkésőbb 30 nappal a Megrendelő nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy a határnapot követően nem tart igényt a tárhelyszolgáltatásra, a Vállalkozási Szerződés minden további nyilatkozat nélkül határozatlan időre meghosszabbításra kerül a Szerződő felek között.

7.2./ A Vállalkozási Szerződés megszűnik amennyiben:

a./ Szerződő felek bármelyike jogutód nélkül megszűnik,
b./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel írásban megszüntetik,
c./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel írásban felbontják,
d./ Szerződő felek bármelyike a Vállalkozási Szerződéstől eláll,
e./ A Megrendelő nem fizeti meg a Vállalkozási Szerződés létrejöttét követően 5 munkanapon belül az abban foglalt Vállalkozási Díjelőleget,
f./ Szerződő felek bármelyike a Vállalkozási Szerződést a másik Szerződő fél súlyos szerződésszegésére hivatkozással, azonnali hatályú írásbeli rendkívüli felmondás útján megszünteti,
g./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést, tárhelyszolgáltatás esetében a felmondás tárgyhónapjának utolsó napján, minden más esetben három (3) napos határidővel, indokolás nélkül hivatalos postai tértivevényes küldeménnyel megküldött írásbeli rendes felmondás útján megszüntetik,
h./   A Szolgáltató jogosult a Vállalkozási szerződést a Megrendelő által elkövetett, a jelen ÁSZF 7.5./ pontjában példaszerűen felsorolt súlyos szerződésszegések esetében, illetve a 6.1./ pontban foglalt vállalkozási díjfizetés elmulasztása esetében azonnali hatályú írásbeli rendkívüli felmondás útján öt (5) napos határidővel megszüntetni.

i./ Amennyiben a Megrendelő a megrendelt CMS szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltatóval a kapcsolatot megszakítja – a Szolgáltató megkereséseit 10 (tíz) munkanapon túl megválaszolatlanul hagyja – a Szolgáltató jogosult a Vállalkozási Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Szerződő Felek között létrejött Vállalkozási Szerződésben foglaltakhoz képest az elvégzett munkával arányos Vállalkozási Díjat kiszámlázni a Megrendelő részére.

7.3./ Amennyiben a Szerződő felek bármelyikével szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, úgy a másik Szerződő fél a Vállalkozási Szerződéstől a csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás kezdő időpontját követően jogosult elállni vagy rendes felmondással egyoldalúan megszüntetni.

7.4./ Amennyiben a Vállalkozási Szerződés fennállása alatt a Szolgáltató az ÁSZF-et módosítja, a módosult ÁSZF hatálybalépéséig és legalább 15 (tizenöt) napos felmondási idővel a Megrendelő jogosult a Vállalkozási Szerződést rendes felmondás útján megszüntetni arra való hivatkozással, hogy a módosult ÁSZF hatályosulása esetére a Vállalkozási Szerződést nem kívánja fenntartani. A fenti esetben a módosult ÁSZF a Szerződő felek között nem lép hatályba és a nem módosult ÁSZF marad a továbbiakban is irányadó. A jelen pontban foglalt rendes felmondási jog a Megrendelőt akkor is megilleti, ha a Szolgáltatóval észrevételt nem közölt.

7.5./ A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal, írásban felmondani a Vállalkozási szerződést amennyiben a Megrendelő:
– A tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagokat helyez el vagy jogszabálysértő tevékenységet támogat, annak előre mozdításához feltételeket nyújt;
– A tárterületen olyan programkódot használ vagy helyez el, amely más programokban vagy adatokban kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
– A tárhelyet kéretlen reklám célú e-mail-ek (SPAM) küldésére használja, valamint más felhasználókat annak igénybevételével zaklat;
– A tárhelyhez kapcsolódó hozzáférési adatokat (Admin felület belépési adatai, fájlrendszer hozzáférés,, mysql jelszavak publikálása stb.) harmadik félnek kiadja;
– a tárhely adminisztrációs felületéhez, vagy a tárterülethez harmadik félnek hozzáférést ad bármilyen formában (online fájlkezelő, fájl listázó stb.);
– rendszeres hírlevelet küld ki a szolgáltató engedélye nélkül;
– megsérti az Internet Etikai Kódexét (Netikett);
– az alapos indok nélkül a szerverátlagnál nagyobb terhelés, amely a szerver üzemeltetését vagy a más Megrendelők részére nyújtott folyamatos szolgáltatást veszélyezteti vagy ellehetetleníti. Az ezen okra alapozott azonnali felmondás esetében a Szolgáltató a Vállalkozási díjnak a tárgyidőszak végéig még hátralévő arányos részét köteles visszafizetni a Megrendelő részére. Erre tekintettel a Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult a honlap adatforgalmát zárolni a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében.

7.6./ Amennyiben Megrendelő a Vállalkozási Szerződésben megrendelt havidíjas adatkezelési és adatfeltöltési szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, a szerződés megszüntetésével egyidejűleg a Szolgáltató saját belépési adatokkal és jelszóval ellátott emailben átadja a CMS alapú rendszert és a továbbiakban nem áll módjában módosításokat végrehajtani a Megrendelő részére átadott CMS alapú rendszeren – kivéve az Árlistán feltüntetett díjszabások ellenében.

8. KNOW-HOW

8.1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltatónak a Vállalkozási Szerződés ellátása során létrehozott szellemi termékei – azaz a jelen szerződés hatálybalépését megelőzően és azt követően létrehozott CMS rendszer telepítése, kezelése, konfigurálása és adatfeltöltése és annak a Vállalkozási Szerződés hatálya alatt létrejött tartalma – a Szolgáltató know-how-jának minősülnek, így azok szerzői jogi védelemben részesülnek.

8.2./ Szolgáltató kiköti, hogy a CMS rendszer Megrendelő részére nyújtott hozzáférésével nem ruházza át a know-how kizárólagos vagy korlátozott rendelkezési jogát.

9. ÜZLETI TITOK

9.1./ A jelen ÁSZF értelmében üzleti titoknak (a továbbiakban: Üzleti Titok) minősül –megjelenési formájától függetlenül – a Megrendelő gazdasági tevékenységéhez, pénzügyi vagy jogi helyzetéhez kapcsolódó minden olyan tény, adat, információ, megoldás, szerzői (személyhez fűződő és vagyoni) jog, know-how, ötlet vagy szerződési ajánlat és egyéb információ, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése a Megrendelő pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében Megrendelő a szükséges intézkedéseket megtette.

9.2./ Szolgáltató a tudomására jutott Üzleti Titkot köteles megőrizni, azt – Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül – semmilyen formában, semmilyen eszközzel, illetve semmilyen célra nem jogosult részben vagy egészben harmadik fél részére – a Szolgáltató által igénybe vett harmadik személy közreműködése esetét kivéve – átadni, bármely formában hozzáférhetővé tenni, nyilvánosságra hozni, vagy a saját céljára felhasználni.

9.3./ Nem tartozik a fenti tilalom alá (i) az az Üzleti Titok, amely más úton már nyilvánosságra került vagy mások számára már szabadon megismerhetővé vált, (ii) azon nyilatkozatokra, amelyek megtételére Megrendelőt jogszabály kötelezi.

9.4./ Szolgáltató vállalja, hogy a fenti rendelkezéseket alkalmazottaival, tagjaival is betartatja. Amennyiben Szolgáltató, vagy érdekkörében eljáró személy a titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy Szolgáltató köteles az esetlegesen felmerült kárt megtéríteni Megrendelő részére.

9.5./ Szerződő felek rögzítik, hogy az Üzleti Titok körébe tartozó információkat a Szolgáltató kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén hozhatja nyilvánosságra.

9.6./ Szolgáltató titoktartási kötelezettség a Vállalkozási Szerződés megszűnését követően a megszűnéstől számított 3 (három) évig áll fenn.

9.7./ Szolgáltató jogosult a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül is referenciaként nyilvánosságra hozni annak tényét, hogy Megrendelő ügyfélköréhez tartozik, illetve tartozott, valamint ennek tényét URL-jén, egyéb online vagy offline felületén korlátozás nélkül közzétenni.

9.8./ A Szolgáltató az elvárható gondosság keretein belül óvja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein tárolt adatokat, azonban az adatok esetleges elvesztéséért és az abból eredő károkért nem vállal felelősséget. A Megrendelő az adatokat saját felelősségére tárolja a Szolgáltató szerverein. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a harmadik fél által részére nyújtott szolgáltatás kapcsán felmerülő, adatvesztésért és az abból felmerülő károkért.

9.9./ A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért kizárólag a Megrendelő felel.

10. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

10.1./ Adatkezelés fogalma:
– Szöveges tartalmak frissítése CMS alapú rendszerekben;
– Vizuális tartalmak frissítése CMS alapú rendszerekben;
– Vizuális elemek cseréje Elementor vizuális szerkesztő segítségével.

10.2./ Adatfeltöltés fogalma:
– Termékek, ingatlanadatok feltöltése és törlése CMS alapú webáruházakba, ingatlan adatbázisokba.

10.3./ Nem tartozik az adatkezelés az adatfeltöltés fogalmába:
Külső felhasználásra szánt grafika készítése. (Hirdetések; nyomtatott promóciók; üzletben, irodában elhelyezhető reklám és felhívást elősegítő grafika; névjegykártya; szórólap; stb.)

10.4./ Az irányadó maximális szerver használat naponta: Processzor használat 0.5; Mysql használat 2.0. Értelmezése: 3.8.1-es pont

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződés megkötését követően egymással együttműködve kötelesek eljárni, továbbá a Vállalkozási Szerződésből és a jelen ÁSZF-ből eredő jogaikat és kötelezettségeiket mindvégig jóhiszeműen kötelesek gyakorolni, illetve teljesíteni.

11.2./ Amennyiben a Vállalkozási Szerződés vagy a jelen ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, úgy az nem érinti a teljes szerződés (a továbbiakban: Szerződés) érvényességét, kivéve, ha e nélkül Szerződő felek a Szerződést egymással nem kötötték volna meg. Szerződő felek az érvénytelen kikötést olyan új rendelkezéssel kötelesek pótolni, amely a Szerződés tartalmának és Szerződő felek szerződési akaratának megfelel. A jelen pontban foglaltak értelemszerűen vonatkoznak az esetleges joghézagok megszüntetésére is.

11.3./ Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés módosítása vagy kiegészítése csak írásban érvényes, a szóban közölt módosítás vagy kiegészítése érvénytelen.

11.4./ A Szerződésből eredő bármely nyilatkozat – a Szerződés rendes, vagy azonnali hatályú megszüntetése kivételével, amelyeket az (ii) és az (iii) alpont szerint nem lehet a másik Szerződő féllel érvényesen és joghatályosan közölni–, csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az írásos formában történik. Minden a Szerződéssel kapcsolatos közlést – a fenti kivétel figyelembe vétele és megfelelő alkalmazása mellett – írásban kell megtenni és (i) tértivevényes ajánlott levélként, továbbá (ii) futár általi kézbesítéssel, vagy (iii) személyes átvételt is igazoló nyilatkozattal, vagy (iv) a Vállalkozási Szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levél megküldésével – különösen a Szerződés mellékleteinek módosítása esetén – minősül szerződésszerűen közöltnek. A tértivevényes ajánlott levélként történő feladás esetén a közélés időpontja a tértivevényben átvételként feltüntetett időpont. A (iv) pont szerinti e-mail üzenet a megküldését követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő. Abban az esetben, ha Szerződő felek bármelyike a fenti módon – a rendes, vagy az azonnali hatályú megszüntetésre megállapított kivétel figyelembe vétele és megfelelő alkalmazása mellett – kétszer eredménytelenül kísérli meg bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek a közlését, úgy a második sikertelen közlést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő.

11.5./ Amennyiben Szerződő felek bármelyikének személyében jogutódlás következne be, úgy a Szerződésben foglaltak – minden jogcselekmény nélkül – a jogutódra is kiterjednek.

11.6./ A Szerződő felek mentesülnek a Vállalkozási Szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése alól a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény esetében (vis maior) (pl. természeti katasztrófa, tűz, áradás, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, szervert érintő hackertámadás, jogosulatlan hozzáférés). Amennyiben a vis maior időszaka meghaladja a kettő hónapot bármelyik Szerződő fél jogosult a Vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondani.

11.7./ Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Szerződéssel, illetve annak értelmezésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi jogvitát békés úton oldják meg.

11.8./ A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak. Amennyiben a jogvita békés úton nem rendezhető, úgy Szerződő felek a vita elbírálására a pertárgyértéktől függően a Berettyóújfalui Járásbíróság / Debreceni Törvényszék illetékességét kötik ki a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvénynek megfelelően.

Kérj ingyenes visszahívást!

Weboldal készítéssel kapcsolatban kerestél minket? A fenti űrlapon kérj ingyenes visszahívást, hogy pontos árajánlatot tudjunk adni számodra. Az űrlap elküldésével elfogadod az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

0
Elégedett ügyfél

Ők minket választottak: